ارسال مقالات

8خرداد 96

واریز هزینه ها

8خرداد 96

زمان همایش

11 خرداد 96
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی و داوران
.: اعضای کمیته علمی و داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

1

جناب آقای محسن هاشمی نسب

2

سرکار خانم رقیه ایران یار

3

جناب آقای دکتر سعید احمدی

4

جناب آقای دکتر یعقوب زارعی

5

جناب آقای دکتر محمد حسن شربتیان

6

جناب آقای دکتر رحمت اله خوارزمی رحیم آبادی

7

جناب آقای دکتر رحیم مرادی

8

جناب آقای دکتر محمود جاویدمهر

9

جناب آقای هاشم اندیشه

10

جناب آقای دکتر موسی سعادتی

11

جناب آقای دکتر کاظم منافی شرف آباد

12

جناب آقای دکتر رضا حسین پور

13

جناب آقای دکتر محمدرضا گودرزی

14

سرکار خانم دکتر زینب میهن دوست

15

سرکار خانم دکتر مرضیه حیدری

16

جناب آقای دکتر رضا فراشبندی