مهلت ارسال مقالات: 24 آذر 96
مهلت واریز هزینه ها: 3 دی 96
 برگزاری همایش: 21 دی 96 


درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

دبیر علمی کنفرانس و رئیس کمیته داوران
پروفسور علی دشتی
رئیس کنفرانس
دکتر غلامرضا سبزقبایی