ارسال مقالات

8خرداد 96

واریز هزینه ها

8خرداد 96

زمان همایش

11 خرداد 96
>
.: اخبار

رعایت اصول نگارش مقاله مطابق فرمت همایش

قابل توجه کلیه پژوهشگران عزیز لطفاً مقالات خود را مطابق فرمت مندرج در سایت همایش و منظم به سربرگ همایش ارسال نمائید. بدیهی است به مقالات ارسالی که فرمت نگارشی را رعایت نکرده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بازگشت1395/10/15
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !